ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ψηφιακό Κύμα

Αναπαραγωγή Βίντεο
Δράσεις και Έργα του Προγράμματος

Τουριστική πύλη

Για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του προγράμματος τουριστικής προβολής της Β Εύβοιας όπως περιγράφεται και θα παρουσιαστεί στην μελέτη του marketing αλλά και την σύνδεση όλων των μικρότερων κάθετων δράσεων κάτω από μια “ομπρέλα”

Mobile Εφαρμογή Μονοπατιών

Εξειδικευμένη εφαρμογή για smartphone, για την υποστήριξη του φωτοδότη της Ανάδειξης των σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών στις αντίστοιχες περιοχές των δύο δήμων

Mobile Εφαρμογή Ξενάγησης Επαυξημένης Πραγματικότητας

Εφαρμογή επιτόπιων και διαδικτυακών ξεναγήσεων, ελεύθερων ή καθοδηγούμενων, για έξυπνες φορητές συσκευές που θα συμπεριλάβει τους φωτοδότες πολιτιστικού ενδιαφέροντος αλλά και άλλα πολιτιστικά αξιοθέατα, όπως περιγράφονται στην μελέτη του marketing.

Η λειτουργία των επιτόπιων ξεναγήσεων θα προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του χρήστη. Η ξενάγηση θα μπορεί να είναι καθοδηγούμενη ή ελεύθερη και η ροή της θα εξαρτάται από την θέση του επισκέπτη. Οι διαδικτυακές ξεναγήσεις θα λειτουργούν χωρίς να προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία στο χώρο του μνημείου και ενσωματώνοντας περιορισμένο περιεχόμενο, θα αποτελούν μια πρώτη ελκυστική παρουσίαση των μνημείων.

Δημιουργία ιστοσελίδων προβολής ψηφιακών / εικονικών εκθέσεων με βάση τις συλλογές των μουσείων Ωρεών και Ρητίνης.

Στόχος των εικονικών εκθέσεων είναι η εξασφάλιση ανοιχτής πρόσβασης σε συλλογές, η διάθεση της πληροφορίας και διάχυσή της στο διεθνές κοινό, καθώς και η προσέγγιση νέων ομάδων κοινού και ιδιαίτερα των ηλικιακά νεότερων που αποτελούν μια κύρια ομάδα‐στόχο, ένα κοινό εξοικειωμένο με τις νέες τεχνολογίες.

Οριζόντιες Δράσεις

Εύβοια Μετά

Στο πλαίσιο του πλάνου επικοινωνίας του προγράμματος, το ανοιχτό κομμάτι της πλατφόρμας γίνεται ακόμη πιο εξωστρεφές και θα συμπεριλαμβάνει πέραν της Διαβούλευσης, Εθελοντικές Δράσεις και τα Επισκέψιμα Έργα, καθώς και παραπομπές σε εξωτερικές εφαρμογές όπως της eΔωρεες, το πρόγραμμα απόληψης της καμένης ξυλείας και το πρόγραμμα Στηριζουμε Β Ευβοια.

APOLIPSIS

Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί μια εφαρμογή αναγκαία για την οπτικοποίηση και την καταγραφή της δύσκολης διαδικασίας της απόληψης της καμένης ξυλείας.

Μέσα από την εφαρμογή το Δασαρχείο θα μπορεί εύκολα να βλέπει την περιοχή που έχει οριστεί να κοπεί από τον κάθε Συνεταιρισμό και ο συνεταιρισμός θα μπορεί να ενημερώνει για την πρόοδο των εργασιών του.

WiFi4Evoia

Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης με προτεραιότητα στα σημεία ηψηλής συνάθροισης πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.

Άλλα σημεία εφαρμογής είναι Χώροι αναμονής και μετακίνησης και Χώροι εκδηλώσεων. Η κατανομή πρέπει να γίνει σε όσο δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση.

Πρόγραμμα POLITIS

Νέα Ολιστικά Κ.Ε.Π.

Η επιδίωξη μας για τα νέα ολιστικά ΚΕΠ της Β.Εύβοιας είναι η ένταξη νέων λειτουργιών και δυνατοτήτων και η πιλοτική εφαρμογή τους εκεί πριν την καθολική εφαρμογή τους στην επικράτεια.

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για τα 4 ΚΕΠ (5 θέσεις εργασίας ανα ΚΕΠ)

Υποσύστημα άμεσης ενημέρωσης των αποδεκτών για την πορεία και ολοκλήρωση των αιτημάτων τους

Αυτοματοποιημένη ενημέρωση για την επιτυχή συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και για την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης, με την λογική των push notification (SMS & Email). Θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε ο πολίτης να καταθέτει όσα δικαιολογητικά έχει στην κατοχή του κατά την ώρα της αρχικής αίτησης.

Yποσύστημα εισροών - εκροών

με παρακολούθηση του χρόνου διεκπεραίωσης και την δυνατότητα εξαγωγής αναφορών και δεικτών παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας σε πραγματικό χρόνο.

Διαλειτουργικότητα

Υποσύστημα για την επέκταση της διαλειτουργικότητας με άλλα ΟΠΣ του δημοσίου με στόχο την άμεση πρόσβαση για την έκδοση δικαιολογητικών και πιστοποιητικών στο πλαίσιο της διαδικασίας διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση το τεκμήριο της αρμοδιότητας για την αναζήτηση των συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτούνται για την έκδοση μιας διοικητικής πράξης (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος) ανήκει στο ολιστικό ΚΕΠ και μόνον επικουρικά θα μπορούν να κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη, εφόσον τα έχει ήδη στην κατοχή του.

Διασύνδεση των ΚΕΠ με το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Διασύνδεση των ΚΕΠ με το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Στο πλαίσιο αυτό, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας των διοικητικών υποθέσεων των πολιτών που είναι δικαιούχοι του Προγράμματος θα αναλάβουν οι υπάλληλοι του Προγράμματος με την παραλαβή και παράδοση της αλληλογραφίας κατ΄ οίκον. Επίσης, θα αναπτυχθεί το υποσύστημα υποστήριξης του «Διοικητική Βοήθεια στο Σπίτι», με τη σύναψη ειδικής συμφωνίας με τα ΕΛΤΑ και με τις Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ, για την διεκπεραίωση της κατ΄ οίκον παραλαβής – παράδοσης της αλληλογραφίας για τους πολίτες που δεν είναι δικαιούχοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με παρακολούθηση και της πορείας, μέσω διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των ΕΛΤΑ.

Δημιουργία Οικογενειών Προϊόντων

Δημιουργία Οικογενειών Προϊόντων με την ομαδοποίηση των υπηρεσιών και ένταξη αρχικά στο σύστημα, όλων των διοικητικών διαδικασιών του δημοσίου που αφορούν έναν τομέα, αρχικά τον αγροτικό τομέα (αγροτικά προϊόντα) για την καθολική εξυπηρέτηση των εν ενεργεία αγροτών, αλλά και των συνταξιούχων αγροτών από ένα σημείο και την οργάνωσή αυτών των προϊόντων σε “Οικογένεια Προϊόντων”. Ο δεύτερος τομέας θα είναι οι διαδικασίες αδειοδότησης για την έναρξη επιχειρήσεων.

Πρόγραμμα POLITIS

ΚΕ.ΧΩ.Π.

Βασικός στόχος της δημιουργίας των Κέντρων Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΧΩ.Π.) είναι ο Καθολικός Χωρικός Σχεδιασμός, προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες σε όλο το εύρος της Ελληνικής Επικράτειας. Τα ΚΕ.ΧΩ.Π. θα είναι οι εγγυητές της τήρησης των κανόνων αυτών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, είτε πρόκειται για πολεοδομικές ρυθμίσεις, είτε για χρήσεις γης, αδειοδοτήσεις επενδύσεων, προστατευόμενες περιοχές κ.ο.κ.

Καθήκον μας είναι να τους δώσουμε όλα τα εργαλεία ωστε να μπορουν να ειναι ο πρωτος βαθμός επιτηρησης και αποφασης, με εκτελεστικη αρμοδιοτητα και γνωμοδότηση, για όλο το ευρος της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για τα 2 ΚΕΧΩΠ με 5 θέσεις εργασίας ανα ΚΕΧΩΠ.

Γεωπύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών των Δήμων

Η εν λόγω εφαρμογή θα είναι χρήσιμη τόσο κατά τον σχεδιασμό των διαδικασιών αποκατάστασης ως εργαλείο υποβοήθησης λήψης αποφάσεων όσο και για τη διαφάνεια μέσω της βέλτιστης παρουσίασης των χωρικών δεδομένων σε εμπλεκόμενους φορείς, δημότες αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο (π.χ. επενδυτές)

H Γεωπύλη είναι κατ’ αρχήν μια βάση δεδομένων με χωρική διασύνδεση και χαρτογραφική απεικόνιση. Με τη συγκέντρωση των δεδομένων και τη δημιουργία της βάσης, οι υπηρεσίες των ως άνω Δήμων και το ευρύ κοινό θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε χωρικές, επιστημονικές και θεσμικές πληροφορίες οι οποίες μέχρι πρότινος, χρειάζονταν αρκετό χρόνο για να συγκεντρωθούν. Έτσι, η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε περιόδους μεγάλης κρίσης όπως η Πυρκαγιά θα διευκολύνεται σημαντικά.

Κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Στο πλαίσιο της προσπάθειας απλούστευσης των διαδικασιών, θα επιχειρηθεί η σταδιακή καταγραφή και Κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ώστε να καταστούν τα ΚΕΧΩΠ παντεπόπτες και επιτηρητές του συνόλου της νομοθεσίας. Στόχος είναι η ενίσχυση των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ στους τομείς πολεοδομίας, χωροταξίας και προστασίας περιβάλλοντος, καθώς και η ουσιαστική διασφάλιση της διαδικασίας έκφρασης γνώμης από τους ΟΤΑ, πριν από τη λήψη αποφάσεων από άλλα όργανα, στους προαναφερόμενους τομείς.

Πρόγραμμα POLITIS

Διαδημοτικός Αναπτυξιακός Οργανισμός

με βάση και την μελέτη της ΕΕΤΑ θα λειτουργεί κατ’ ελάχιστον με τις Διευθύνσεις:

  • Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
  • Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMO)

ο DMO είναι ο Φορέας Λειτουργίας και Διαχείρισης του προορισμού, ο οποίος μεριμνά καθημερινά, ώστε όλη η «αλυσίδα» πόρων και υπηρεσιών να διατηρεί υψηλή ποιότητα. Για παράδειγμα, έχει καθήκοντα, όπως η εποπτεία για την καλή λειτουργία και συντήρηση των υποδομών, ο συντονισμός της συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα και την τοπική κοινωνία και η φροντίδα για το συνεχές μάρκετινγκ.

Παράλληλα όμως η συγκεκριμένη δομή δύναται να λειτουργήσει και σαν ενδιάμεσος φορέας Διαχείρισης αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για το Διαδημοτικο Αναπτυξιακο Οργανισμο με 5 θέσεις εργασίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού. Για την κάλυψη των αναγκών των άλλων Διευθύνσεων θα απαιτείθεί η σχετική συνεννόηση με τις υπόλοιπες διευθύνσεις του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

Ψηφιακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (Data Hub)

Πρόκειται για μια εξειδικευμένη πλατφόρμα παρακολούθησης, καταχώρησης και επεξεργασίας των δεδομένων της τουριστικής αγοράς και των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον). Υποστηρίζει τον DMO στην έκδοση ετήσιων απολογισμών / έκθεσης πεπραγμένων και στην παρακολούθηση των Αποτελεσμάτων Λειτουργίας, με συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης

Είναι το ψηφιακό εργαλείο που θα συνεπικουρεί τον DMO, του οποίων αρμοδιότητα είναι η μελέτη της τουριστικής αγοράς και η υποστήριξη τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών για τη λήψη στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα του τουρισμού, καθώς και η ανάδειξη των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.

Θα έχει δυνατότητα διαμοιρασμού των δεδομένων που συλλέγει ελεύθερα προς τους πολίτες, ώστε να λειτουργούν ως βάση ανάπτυξης νέων λύσεων από όλες τις ψηφίδες της κοινότητας (εκπαιδευτικούς, μαθητές, καλλιτέχνες, κατασκευαστές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κ.α.)

Η δράση αυτή έρχεται να δημιουργήσει την ψηφιακή εκδοχή του “Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης” όπως περιγράφεται στο Άρθρο 8 του νέου νόμου για τους Οργανισμους Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού