Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού Βόρειας Εύβοιας

Τελευταία Ενημέρωση: 09/02/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το Στίγμα
Αναμένεται η εκκίνηση των διαδικασιών για την έγκριση της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας.
Το Επόμενο Βήμα
Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς τον Χωρικό Φορέα (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), η οποία θα εδράζεται στο masterplan που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Φυσικό Αντικείμενο

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης 500 ωφελούμενων στη Βόρεια Εύβοια, δηλαδή ανέργων, εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ή και αυτοαπασχολούμενων, με στόχο την προσαρμογή τους στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητάς τους και την ένταξη ή την διατήρησή τους σε θέσεις απασχόλησης.

Ειδικότερα, αφορά στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης σε κλάδους, οι οποίοι: 

α) Είναι εδραιωμένοι και στηρίζουν την οικονομία της περιοχής (π.χ. αγροδιατροφή, τουρισμός), όμως στην παρούσα φάση στερούνται (σύμφωνα με διαγνωσμένες ανάγκες) εξειδικευμένο και κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, ικανές να συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών.

β) Είναι αναδυόμενοι με ευοίωνες προοπτικές, μπορούν να αναπτυχθούν στην Βόρεια Εύβοια, καθώς υπάρχουν οι πρόσφοροι πόροι και συνθήκες, και μπορούν να στηρίξουν νέες οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. οικονομία του δάσους, οικονομία του πολιτισμού) όπως εντοπίστηκαν και αναδείχθηκαν μέσα από τις θεματικές μελέτες του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, αλλά και σε συνάρτηση με τους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και η ανάπτυξη των οποίων θα βοηθήσει την τοπική οικονομία δεδομένου του πλήγματος που υπέστη από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2021.  

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται η υλοποίηση πέντε (5) Επιδοτούμενων Προγραμμάτων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στους κάτωθι κλάδους:

 • Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων. 

Βασική στόχευση αποτελεί η υποστήριξη των απασχολούμενων στην αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλιείς, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις μεταποίησης), αλλά και η κατάρτιση  ανέργων, μέσω της παροχής, ενίσχυσης, συμπλήρωσης και αναβάθμισης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες, προκλήσεις και εξελίξεις του κλάδου και της αγοράς προς χάριν της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών της περιοχής και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων στον συγκεκριμένο κλάδο. 

Μέσω του Προγράμματος θα επιτευχθεί πρόσβαση σε νέες γνώσεις, δεξιότητες, καινοτόμες μεθόδους, νέες τεχνολογίες και εργαλεία παραγωγής, προώθησης και εμπορίας που θα στηρίξουν τον κλάδο στη Βόρεια Εύβοια και θα τον βοηθήσουν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταναλωτών για υψηλής ποιότητας και ταυτότητας αγροδιατροφικά προϊόντα. 

Ενδεικτικά θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός στον αγροτικό τομέα.
 • Αγροκυκλικότητα – αξιοποίηση υπολειμμάτων. 
 • Εναλλακτικές λύσεις βιώσιμης και δίκαιης γεωργίας/κτηνοτροφίας/αλιείας.
 • Ευφυής γεωργία, κτηνοτροφία. 
 • Εφοδιαστική αλυσίδα.
 • Συσκευασία και τυποποίηση προϊόντων.
 • Εμπορία και σύγχρονα κανάλια διανομής. 
 • Δικτύωση, Συνεργασίες, Τοπικά Σύμφωνα και Σήματα Ποιότητας. 

 • Πράσινη Οικονομία (Οικονομία του Δάσους) & Γαλάζια Οικονομία.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων και η εξασφάλιση δεξιοτήτων  και ικανοτήτων σε νέα θεματικά πεδία, ήτοι της Πράσινης (Οικονομίας του Δάσους) και της Γαλάζιας Οικονομίας. Λόγω του έντονου πλήγματος που βίωσαν εξαιτίας της πυρκαγιάς του 2021 οι απασχολούμενοι σε παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες του δάσους (υλοτόμοι, ρητινοσυλλέκτες, μελισσοκόμοι) και δεδομένου του αυξημένου χρόνου που απαιτείται για την αναγέννησή του, αλλά και της μεγάλης απώλειας θέσεων εργασίας στην περιοχή, καταγράφεται έντονη ανάγκη για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και διεξόδους. 

Ενδεικτικά θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:

 • Προστασία και πολύ-λειτουργική διαχείριση δασών. 
 • Δασική βιο-οικονομία – νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες του Δάσους.  
 • Παραγωγή μη ξυλωδών προϊόντων.
 • Κυκλική οικονομία – αξιοποίηση δασικών υπολειμμάτων και δασικής βιομάζας.
 • Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειες & άλλες συναφείς δραστηριότητες.
 • Μεταποίηση – εμπορία ψαριών και θαλασσινών. 

 

 • Τουρισμός.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και νέων επιχειρήσεων που εμπλέκονται με τον τουρισμό. 

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν τόσο σε εξειδικευμένες, όσο και σε οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Ενδεικτικά θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:

 • Διαμόρφωσης Τουριστικών Εμπειριών.
 • Βελτίωση Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης.
 • Διοίκησης Μονάδων Εστίασης.
 • Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. 
 • Digital Marketing Fundamentals (Social Media, Google Analytics, Paid Performance etc.).
 • Marketing Management.
 • Sales & Distribution Management.

 • Πολιτισμός – Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία. 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση ωφελούμενων για την απόκτηση και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη προώθηση της ταυτότητας της Βόρειας Εύβοιας και την ανάπτυξη της οικονομίας του Πολιτισμού στην κατεύθυνση της αειφόρου αξιοποίησης των ιδιαίτερων πολιτισμικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και πόρων της. 

Ενδεικτικά θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:

 • Διαχείριση και αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων. 
 • Πολιτιστικό μάρκετινγκ. 
 • Κυκλική οικονομία, κατασκευές και χειροτεχνία. 
 • Πολιτισμός και αγροδιατροφή.

 • Ψηφιακές Δεξιότητες. 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και η βελτίωση των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων δεδομένης της μετάβασης σε μια νέα ψηφιακή εποχή, ιδίως μετά την πανδημία της covid-19, με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε διάφορες πτυχές της επαγγελματικής και καθημερινής ζωής και τη μετάβαση πλέον σε ένα νέο ψηφιακό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Ενδεικτικά θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:

 • Ψηφιακό μάρκετινγκ. 
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce).
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Τρόπος Υλοποίησης. 

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα περιλαμβάνει:

 • Παροχή Υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.
 • Παροχή Υπηρεσιών Κατάρτισης. 
 • Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.

Το Έργο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού Βόρειας Εύβοιας» μπορεί να υλοποιηθεί ως εξής:

 1. Διαχείριση και Συντονισμός.
 2. Δράσεις Επαγγελματικής, Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης.
 3. Δημοσιότητα – Αξιολόγηση.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Κοινωνικοί Εταίροι / Δ.ΥΠ.Α.
Φορέας Υλοποίησης:
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ.) των Α.Ε.Ι. / Αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης / ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και λοιποί φορείς
Προϋπολογισμός Έργου:
€1400000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
2023 - 2026

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Το έργο της Κατάρτισης-Επιμόρφωσης αποσκοπεί στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Βόρειας Εύβοιας και ειδικότερα, στην απόκτηση νέων και σύγχρονων γνώσεων και στην καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε στοχευμένα θεματικά αντικείμενα, μέσω των οποίων θα διευκολυνθεί η προσαρμογή στις αλλαγές της τοπικής οικονομίας και αγοράς εργασίας που συντελέστηκαν λόγω της πυρκαγιάς του Αυγούστου 2021, αλλά και στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον που σχεδιάζεται να διαμορφωθεί στην περιοχή μέσω του Προγράμματος Ανασυγκρότησης, το οποίο διαμορφώνει νέες προοπτικές και ευκαιρίες. 

Από την υλοποίηση των προτεινόμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης θα εξασφαλιστεί εργατικό δυναμικό που θα αξιοποιηθεί και θα συμμετάσχει στην ανάπτυξη νέων τομέων της οικονομίας (π.χ. Οικονομία του Δάσους, Οικονομία του Πολιτισμού, κ.ά.), οι οποίοι θα αξιοποιούν, με γνώμονα πάντα την αειφορία, το τοπικό κεφάλαιο-τοπικούς πόρους και τα πλεονεκτήματα της περιοχής με στόχο την αναγέννηση της τοπικής οικονομίας, που αποτελεί πρώτιστη ανάγκη και ζητούμενο για την Βόρεια Εύβοια, μετά και το έντονο πλήγμα που υπέστησαν, μια σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων που είχαν ως πυρήνα τους το δάσος.

Επιπλέον, η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού θα έχει θετική επίπτωση αφενός στην απασχολησιμότητα και τη διευκόλυνση της ένταξης ή/και επανένταξης στην αγορά εργασίας στην περίπτωση των ανέργων και, αφετέρου, στη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρήσεων, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών και των παραγόμενων προϊόντων. 

Τέλος, μέσω της κατάρτισης-επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού θα υποστηριχθεί το νέο παραγωγικό μοντέλο της περιοχής, το οποίο θα δίνει έμφαση στην ποιότητα και ταυτότητα, τη διαφοροποίηση, την πιστοποίηση, το branding και την εξωστρέφεια, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν οι ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες. 

Ωφελούμενοι από το προτεινόμενο έργο θα είναι άνεργοι, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες της περιοχής.