“ΕΡΓΟ: Οικονομία του Δάσους – Προστασία και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών δασών, με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ». Υποέργο 1: Ίδρυση Πρότυπης Δασικής Κοιν.Σ.Επ. Β. Εύβοιας «ΑΕΙΦΟΡΙΑ»”

Τελευταία Ενημέρωση: 22/05/2024

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Αποτελεί ένα από τα κορυφαία έργα του προγράμματος. Σκοπός του έργου είναι να αποτελέσει ένα πρότυπο εγχείρημα μετάβασης σε μια καινοτόμο αειφορική οικονομία και αξιοποίηση του δάσους, συνδυάζοντας τις ανάγκες για βιώσιμη δασική παραγωγή και την κατανάλωση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών, διασφαλίζοντας παράλληλα τόσο την περιβαλλοντική προστασία και την αξιοποίηση των πόρων του δάσους, όσο και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Το Στίγμα
Το Πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας», μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την επιδότηση της απομάκρυνσης της βιομάζας, με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση Υβριδικών Σχημάτων συνεργασίας δασικών συνεταιρισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων που μεταποιούν βιομάζα (για παραγωγή προϊόντων ξύλου, πέλετ, ενέργειας κ.λπ.). Μετά την Δημόσια Διαβούλευση, συμπεριλήφθησαν στην αξιοποίηση της βιομάζας οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί (Κοιν.Σ.Επ.).
Το Επόμενο Βήμα
Ενεργοποίηση του νόμου για την αξιοποίηση της βιομάζας.

Φυσικό Αντικείμενο

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας προτείνεται η υλοποίηση του έργου «Οικονομία του Δάσους – Προστασία και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών δασών, με διακριτικό τίτλο: ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ». Σκοπός του εν λόγω έργου είναι να αποτελέσει ένα πρότυπο εγχείρημα μετάβασης σε μια καινοτόμο αειφορική οικονομία και αξιοποίηση του δάσους, συνδυάζοντας τις ανάγκες για βιώσιμη δασική παραγωγή και την κατανάλωση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών, διασφαλίζοντας παράλληλα τόσο την περιβαλλοντική προστασία και την αξιοποίηση των πόρων του δάσους, όσο και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει δύο (2) Υποέργα:

  • Υποέργο 1: Προκαταρκτικές ενέργειες για την ίδρυση Πρότυπης Δασικής Κοιν.Σ.Επ. Βόρειας Εύβοιας / Διακριτικός τίτλος «ΑΕΙΦΟΡΙΑ».
  • Υποέργο 2: Προστασία ελληνικών δασών και αξιοποίηση δασικών προϊόντων.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου αποτελεί το Υποέργο 1 που αφορά στην  ίδρυση δασικής Κοιν.Σ.Επ. (Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Ν. 4430/2016) με διακριτό τίτλο «ΑΕΙΦΟΡΙΑ». 

Η Κοιν.Σ.Επ θα αναπτυχθεί με βάση τη φιλοσοφία της Κοινωνικής Οικονομίας, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν: ενεργά μέλη των ρητινοκαλλιεργητών και δασεργατών, εργαζόμενοι του δάσους, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πολίτες της Βόρειας Εύβοιας,  αλλά και λοιποί ενδιαφερόμενοι. Η Κοιν.Σ.Επ. θα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει δράσεις και πρωτοβουλίες και να παράσχει υπηρεσίες προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης προϊόντων και ευκαιριών του δάσους, τον καθαρισμό και την προστασία του, καθώς και άλλες δραστηριότητες επιχειρηματικού χαρακτήρα, όπως: παραγωγή και διάθεση δασικών προϊόντων, ρητίνης, βιομάζας, βιοκάρβουνου, θήρας, μη ξυλώδη προϊόντα, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, διατήρηση βιοποικιλότητας, προστασία εδάφους, δασική αναψυχή, οικοτουρισμός, πεζοπορικά -ορειβατικά μονοπάτια κ.ά.

Ειδικότερα για την ίδρυση της Δασικής Κοιν.Σ.Επ. Βόρειας Εύβοιας απαιτούνται οι κάτωθι δράσεις:

  • Δράση 1: Σύνταξη καταστατικού και σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. Β. Ευβοίας (ΑΕΙΦΟΡΙΑ). 
  • Δράση 2: Σύνταξη έκθεσης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ίδρυσης της Κοιν.Σ.Επ. Β. Εύβοιας (ΑΕΙΦΟΡΙΑ). Η μελέτη σκοπιμότητας θα περιλαμβάνει την ανάλυση του περιβάλλοντος (οικονομικού, περιβαλλοντικού, τεχνολογικού, θεσμικού, νομικού κ.λπ.) για την προτεινόμενη Κοιν.Σ.Επ., την ανάλυση του ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT, τις ωφελούμενες κοινωνικές ομάδες, ανάλυση της αγοράς κ.λπ. για την ίδρυση της Κοιν.Σ.Επ.
  • Δράση 3: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου ίδρυσης της Κοιν.Σ.Επ. Βόρειας Εύβοιας (ΑΕΙΦΟΡΙΑ). Τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις δράσεις 1 και 2 θα ενσωματωθούν σε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ. με ανάλυση της στρατηγικής, την ανάπτυξη του προτεινόμενου επιχειρηματικού μοντέλου, καθώς επίσης και τη στρατηγική μάρκετινγκ, την τμηματοποίηση της αγοράς των προϊόντων και υπηρεσιών που θα παρέχονται, το marketing mix, τη στρατηγική προβολής και προώθησης των δραστηριοτήτων στους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας και ευρύτερα κ.λπ. Έτσι, με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο θα οριστικοποιηθούν τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. που θα συμμετέχουν στο καταστατικό της.

Στο πλαίσιο του υποέργου προβλέπεται η υλοποίηση ενεργειών για την ενημέρωση, κινητοποίηση και προσέλκυση μελών της Κοιν.Σ.Επ., ειδικά των ρητινοκαλλιεργητών και δασεργατών, σχετικά με θέματα της οικονομίας του δάσους, καθώς και για την προσέλκυση και άλλων ενδιαφερόμενων για την υποστήριξη των προσπαθειών της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, με βάση την οικονομία του δάσους και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς και την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με λοιπούς φορείς και δομές του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Φορέας Υλοποίησης:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Ένωση Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας Στερεάς Ελλάδας με την νομική υποστήριξη του κ. Σωτήρη Φωτέα.
Προϋπολογισμός Έργου:
€40000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
12 μήνες

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Το Υποέργο εντάσσεται στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, ο οποίος μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις τόσο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όσο και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής που απειλείται, ως απόρροια της καταστροφικής πυρκαγιάς του 2021, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και στην αξιοποίηση του πλούτου του δάσους προς όφελός του, καθώς και των περιοχών που επλήγησαν. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει τον συντονισμό των παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων της περιοχής και τη διαμόρφωση συγκεκριμένης πρότασης για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στις δασικές περιοχές, την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων διεξόδων και προοπτικών, τοποθετώντας σε πρώτο ρόλο τον άνθρωπο και το δάσος. Επιπλέον, το έργο βασίζεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή συμμετοχικής διαδικασίας που προϋποθέτει τη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού (δασεργατών, ρητινεργατών, κτηνοτρόφων, αγροτών, άλλων επαγγελματιών, κατοίκων της Β. Εύβοιας, φοιτητών, ερευνητών, ακαδημαϊκών, τοπικών φορέων και τοπικής αυτοδιοίκησης), αλλά και των χρηστών των υπηρεσιών που η Κοιν.Σ.Επ. θα παρέχει.