Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αναδάσωσης με μαύρη πεύκη σε περιοχές αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης»

πηγή: ΤΑΙΠΕΔ

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση και την υλοποίηση της δράσης «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ (Antinero II) – ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ» RRF 16849, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (Δικαιούχος).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, το Ταμείο, λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του Δικαιούχου, διενεργεί τον διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 για την ανάθεση του έργου «Εργασίες αναδάσωσης με μαύρη πεύκη σε περιοχές αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης, στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης»», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η διαδικασία είναι ανοικτή και θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα (Συστημικός αριθμός: 206088) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 26η.03.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
WhatsApp
Skype