Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

25

Υποστήριξη κτηνοτροφίας – Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση