Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025

8

Υδρολογική μελέτη ορεινών και πεδινών έργων στην Βόρεια Εύβοια

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση
27

Εγκατάσταση συστήματος ευφυούς γεωργίας στον συνεταιρισμό των Ροβιών

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
Ένταξη
Προκήρυξη / Ανάθεση
Έναρξη Εργασιών / Υλοποίηση
Ολοκλήρωση

Κατάσταση Έργων & Δράσεων

No Data Found