Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

60

Αποκατάσταση του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου “Κονάκι” στις Κεχριές Ευβοίας

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020
Ένταξη