Ενημερώσεις

Απολιθωμένο Δάσος Κερασιάς

Σηµαντικό Μνηµείο της Φύσης η ανάδειξη και αξιοποίηση του οποίου

  • Αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών
  • Συµβάλλει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισµού
  • Δηµιουργεί θέσεις απασχόλησης
  • Συµβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµία

Μπορεί να δηµιουργηθεί ένα πάρκο σε δηµόσια γη έκτασης τουλάχιστον 17 στρεµµάτων

Απαιτούνται ανασκαφική έρευνα για την ανάδειξη των απολιθωµάτων, καταγραφή και τεκµηρίωση, εργασίες καθαρισµού και συντήρησης, σήµανσης, δηµιουργίας διαδροµών

Τελικός Δικαιούχος

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Προϋπολογισμός

637.740,00 €

Πηγή Χρηματοδότησης

Πράσινο Ταμείο
Facebook
Twitter
LinkedIn