Ενημερώσεις

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Για Λειτουργικές Και Επενδυτικές Δαπάνες

Τελικός Δικαιούχος

ΕΦΕΠΑΕ

Προϋπολογισμός

26,000,000.00 €

Πηγή Χρηματοδότησης

ΕΠΑΝΕκ (από 13/5)
Facebook
Twitter
LinkedIn