Ένταξη της Πράξης «ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ – ΚΟΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: τμήμα Στροφυλιά – Ιστιαία» με
Κωδικό ΟΠΣ 5190342 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»