“Αναδάσωση – Α.Π.Θ. – Αρθρωτή Κυλιόμενη Δράση με την παρακάτω εκδοχή : Σπόροι, Φυτώρια/Φυτάρια, Αναδάσωση, Φυσική Αναγέννηση / Συνεχής Παρακολούθηση, Νερό, Απορρόφηση CO2 Έργο Α. Συλλογή και χειρισμός δασικού αναπαραγωγικού υλικού”

Τελευταία Ενημέρωση: 16/05/2024

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Σκοπός του έργου είναι η συλλογή του καταλληλότερου πολλαπλασιαστικού υλικού από την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, με στόχο την παραγωγή άριστου φυτευτικού υλικού με τοπικά ενδημικά χαρακτηριστικά για τις ανάγκες του Έργου Β΄, και τελικά προς χρήση στις αναδασωτικές εργασίες του Έργου Δ΄ που προβλέπεται να υλοποιηθούν σε καμένες εκτάσεις του νησιού, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της μελέτης Αναδάσωσης Βόρειας Εύβοιας.
Το Στίγμα
Έχει εγκριθεί και θεωρηθεί η “Οριστική Μελέτη Αναδάσωσης στην Πυρόπληκτη Περιοχή της Βόρειας Εύβοιας” από την Διεύθυνση Δασών Εύβοιας. Το έργο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης (Ταμείο Ανάκαμψης). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, το ΤΑΙΠΕΔ διενεργεί τον διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες αναδάσωσης με μαύρη πεύκη σε περιοχές αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης, στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το Επόμενο Βήμα
Έχει επιλεγεί ο ανάδοχος και αναμένεται υπογραφή σύμβασης. Το κύριο μέρος των εργασιών αναδάσωσης θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο του 2024.

Φυσικό Αντικείμενο

Σκοπός του έργου είναι η συλλογή του καταλληλότερου πολλαπλασιαστικού υλικού από την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, με στόχο την παραγωγή άριστου φυτευτικού υλικού με τοπικά ενδημικά χαρακτηριστικά για τις ανάγκες του Έργου Β΄, και τελικά προς χρήση στις αναδασωτικές εργασίες του Έργου Δ΄ που προβλέπεται να υλοποιηθούν σε καμένες εκτάσεις του νησιού, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της μελέτης Αναδάσωσης Βόρειας Εύβοιας.

Για την υλοποίηση του Έργου Α΄ θα πρέπει να εφαρμοστεί μια σειρά από πρόδρομες ενέργειες, οι οποίες να βοηθούν στην προσέγγιση του θέματος με επιστημονικό τρόπο και με κατεύθυνση στην επίτευξη του μέγιστου οικολογικού αλλά  και μελλοντικού οικονομικού οφέλους από το Νέο Δάσος. Για τον λόγο αυτό το Έργο χωρίζεται σε δύο διακριτές Δράσεις Α1 & Α2.

Για την υλοποίηση των αναδασώσεων, οι εκτάσεις των οποίων προβλέπονται στο σχετικό Έργο Δ΄, θα πρέπει να επισημανθούν οι άριστοι φαινότυποι για τα είδη ενδιαφέροντος ήτοι: χαλέπιος πεύκη, μαύρη πεύκη και ελάτη.

Η κάλυψη των αναγκών σε αναδασωτικό φυτευτικό υλικό υπολογίστηκε με βάση:

  • την έκταση αναδάσωσης με κάθε είδος 
  • το χλωρό βάρος των κώνων 
  • τον αριθμό των σπόρων σε κάθε κώνο 
  • τη φυτρωτικότητα και 
  • ένα περιθώρια ασφαλείας της τάξης του 20%
  • το συνολικό βάρος του προς συλλογή υλικού, το οποίο ανέρχεται σε 3.500 κιλά κώνων και για τα τρία είδη από τα οποία τελικά αναμένεται να παραχθούν προς χειρισμό και φύτευση σε δημόσια φυτώρια 1.800.000 σπόροι ελάτης, 1.000.000 σπόροι μαύρης πεύκης και 275.000 σπόροι χαλεπίου πεύκης

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Δασών / ΑΠΘ
Φορέας Υλοποίησης:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Δασών / ΑΠΘ
Προϋπολογισμός Έργου:
€70000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
1/07/2023 - 31/12/2024

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Ο σκοπός του έργου είναι διττός. Αφενός μεν αποσκοπεί στην επιλογή των άριστων φαινοτύπων από τοπικούς πληθυσμούς κωνοφόρων ειδών, για τη συλλογή σπόρων που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή φυταρίων σε δημόσια φυτώρια της Ελλάδας (Έργο Β΄), με τελικό σκοπό τη διενέργεια ευρείας αναδάσωσης στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Αφετέρου δε αποσκοπεί στην επιλογή και ταυτοποίηση ατόμων από τον πληθυσμό της χαλεπίου πεύκης με εκείνα ακριβώς τα γενετικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν συγκεκριμένα επιθυμητά αποτελέσματα. Είναι γνωστό ότι ο πληθυσμός χαλεπίου της Βόρειας Εύβοιας παράγει τις μεγαλύτερες ποσότητες ρητίνης ανά δένδρο, σε σύγκριση με πληθυσμούς σε όλη την Ελλάδα. Επίσης ο πληθυσμός της χαλεπίου φαινολογικά διακρίνεται για την πληρομορφία και την ευθυτένεια του κορμού και συνεπώς μπορεί να καταστεί κατάλληλος και για την παραγωγή τεχνικής ξυλείας, κάτι που και επιθυμητό μπορεί να είναι καθώς προσδίδει οικονομική αξία σε έναν μη διαχειριζόμενο σήμερα φυσικό πόρο.

Ο σπόρος θα συλλεχθεί από εξειδικευμένα συνεργεία αναρριχητών, από θέσεις και άτομα, τα οποία θα έχουν επιλεγεί και σημανθεί από εξειδικευμένους επιστήμονες του Α.Π.Θ. (ΥΕ Α1). Ένα μικρό μέρος των σπόρων κατά τη συλλογή θα διαχωριστεί κατάλληλα, ώστε να δημιουργηθούν ταυτοποιημένες σειρές σπόρων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και σύμφωνα με την επιστημονική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τον χειρισμό  στο εργαστήριο για τον γενετικό έλεγχο και κατόπιν στο φυτώριο προς φύτευση και παρακολούθηση από τους επιστήμονες (Έργο Β΄). Οι μεγαλύτερες ποσότητες θα οδηγηθούν απευθείας, μετά τον σχετικό καθαρισμό τους, προς αποθήκευση και προετοιμασία για μαζική παραγωγή φυταρίων σε δημόσια φυτώρια της χώρας.

Το έργο αναμένεται να αποδώσει αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα. Αποτελεί την αρχή δημιουργίας μιας αλυσίδας αξίας, καθώς αποτελεί τη βάση για την παραγωγή και ανάπτυξη του άριστου υλικού που είναι κλειδί για την εφαρμογή των Έργων Β΄ & Γ΄. Με την επιλογή και ταυτοποίηση του κατάλληλου υλικού δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ελαχιστοποίηση των απωλειών κατά την εφαρμογή του Έργου Β΄ και για την επιτυχία του Έργου Γ΄. Αποτελεί επίσης τη βάση για τη δημιουργία και πιστοποίηση μιας συνδυαστικής μεθοδολογίας επιλογής και ελέγχου μέσω της συνεργασίας δύο δημόσιων φορέων, η οποία μπορεί να επεκταθεί και να εφαρμοστεί κατάλληλα και σε άλλες περιπτώσεις στο μέλλον