“Αναδάσωση – Α.Π.Θ. – Αρθρωτή Κυλιόμενη Δράση με την παρακάτω εκδοχή: Σπόροι, Φυτώρια/Φυτάρια, Αναδάσωση, Φυσική Αναγέννηση / Συνεχής Παρακολούθηση, Νερό, Απορρόφηση CO2 Έργο Ε. Έργα αποκατάστασης υγρασίας εδάφους (Νερό)”

Τελευταία Ενημέρωση: 07/02/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή και ολοκλήρωση έργων διακράτησης ύδατος από αρτεσιανές, επιφανειακές ή όμβριες πηγές με σκοπό την αποθήκευση και χρήση τους για τη βελτίωση των συνθηκών επιβίωσης των αναδασώσεων, αλλά και για τη μελλοντική αντιπυρική προστασία του Νέου Δάσους που θα ιδρυθεί στη Βόρεια Εύβοια.
Το Στίγμα
Έχει εγκριθεί και θεωρηθεί η “Οριστική Μελέτη Αναδάσωσης στην Πυρόπληκτη Περιοχή της Βόρειας Εύβοιας” από την Διεύθυνση Δασών Εύβοιας. Το έργο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης (Ταμείο Ανάκαμψης)
Το Επόμενο Βήμα
προκήρυξη του έργου.

Φυσικό Αντικείμενο

Σκοπός του Έργου Ε΄ είναι η παραγωγή και ολοκλήρωση έργων διακράτησης ύδατος από αρτεσιανές, επιφανειακές ή όμβριες πηγές με σκοπό την αποθήκευση και χρήση τους για τη βελτίωση των συνθηκών επιβίωσης των αναδασώσεων, αλλά και για τη μελλοντική αντιπυρική προστασία του Νέου Δάσους που θα ιδρυθεί στη Βόρεια Εύβοια.

Η παραγωγή νερού, η προστασία των αποθεμάτων του και η λελογισμένη χρήση τους είναι από τις κορυφαίες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κλιματική αλλαγή επαναδιαμορφώνει τις ανάγκες σε νερό για άρδευση και προστασία των οικοσυστημάτων με έντονο τρόπο και αυτό είναι πασίδηλο από την παρατεταμένη ξηρασία και την ξήρανση κοιτών ποταμών στη Δυτική Ευρώπη, καθώς και το ξέσπασμα πυρκαγιών σε περιοχές που πριν από μερικά χρόνια θα φαινόταν αδύνατο να συμβεί.    

Για την υλοποίηση του Έργου Ε΄ θα πρέπει να εκπονηθεί μια μελέτη με βάση τις προκαταρκτικές προσεγγίσεις της Μελέτης Αναδάσωσης του Έργου Δ αλλά και τις τελικές εφαρμογές, όπως αυτές θα προκύψουν από την υλοποίηση των επιμέρους έργων στο πεδίο. Βαρύτητα θα δοθεί στην εφαρμογή έργων βιο-διακράτησης (bio retention) ύδατος και μόνον όταν αυτά δεν είναι εφικτό να κατασκευαστούν θα υλοποιούνται άλλες κατασκευές με χρήση πηγαίων ή επιφανειακών υδάτων.

Αναμένεται να προταθούν περί τα 10 έως 15 συστήματα και για την υλοποίησή τους θα εκπονηθεί μελέτη εφαρμογής με βάση τις προβλέψεις της Μελέτης Αναδάσωσης που ήδη εκπονείται.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Δασών / ΑΠΘ
Φορέας Υλοποίησης:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Δασών / ΑΠΘ
Προϋπολογισμός Έργου:
€3150000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
1/1/2024 - 31/12/2026

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Σκοπός του Έργου Ε΄ είναι η παραγωγή και ολοκλήρωση έργων διακράτησης ύδατος από αρτεσιανές, επιφανειακές ή όμβριες πηγές με σκοπό την αποθήκευση και χρήση τους για τη βελτίωση των συνθηκών επιβίωσης των αναδασώσεων, αλλά και για τη μελλοντική αντιπυρική προστασία του Νέου Δάσους που θα ιδρυθεί στη Βόρεια Εύβοια.