“Αναδάσωση – Α.Π.Θ. – Αρθρωτή Κυλιόμενη Δράση με την παρακάτω εκδοχή : Σπόροι, Φυτώρια/Φυτάρια, Αναδάσωση, Φυσική Αναγέννηση / Συνεχής Παρακολούθηση, Νερό, Απορρόφηση CO2 Έργο Γ. Παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης του Νέου Δάσους”

Τελευταία Ενημέρωση: 07/02/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Σκοπός του έργου είναι η παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης σε συνδυασμό με την πρόοδο της εφαρμογής αναδάσωσης (Έργο Δ΄) του Νέου Δάσους.
Το Στίγμα
Έχει εγκριθεί και θεωρηθεί η “Οριστική Μελέτη Αναδάσωσης στην Πυρόπληκτη Περιοχή της Βόρειας Εύβοιας” από την Διεύθυνση Δασών Εύβοιας. Το έργο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης (Ταμείο Ανάκαμψης)
Το Επόμενο Βήμα
προκήρυξη του έργου.

Φυσικό Αντικείμενο

Σκοπός του έργου είναι η παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης σε συνδυασμό με την πρόοδο της εφαρμογής αναδάσωσης (Έργο Δ΄) του Νέου Δάσους. Η παρακολούθηση καθίσταται αναγκαία ως σπόνδυλος μιας αλυσίδας αξίας, η οποία περιλαμβάνει την ex ante και την ex post αξιολόγηση της επιτυχίας των ενεργειών που προβλέπονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο και την πρόταση υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών, σε περίπτωση που υπάρχουν αδυναμίες και κενά τόσο στην πρόοδο της αναγέννησης, όσο και στην υλοποίηση της αναδάσωσης. Επιπλέον, δεύτερος στόχος είναι η διαχρονική άντληση στοιχείων και δεδομένων για τον εμπλουτισμό της παρακολούθησης διακράτησης CO2 του Έργου ΣΤ΄.

Για την υλοποίηση του Έργου Γ΄ θα πρέπει να υλοποιηθεί προκαταρκτικό σχέδιο οργάνωσης της παρακολούθησης της φυσικής αναγέννησης του Νέου Δάσους, το οποίο θα περιγράφει τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, τα δεδομένα που θα μετριούνται, τη συχνότητα μέτρησης και τη διαδικασία παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωσή του. Για τον λόγο αυτό το Έργο Γ΄ απαιτεί την υλοποίηση σχεδίου εντός του χρονικού ορίζοντα υλοποίησής του χωρίς αυτό να αποτελεί χωριστή Δράση.

Κατά την υλοποίηση του σχεδιασμού προβλέπεται να παρθούν τουλάχιστον 84 επιφάνειες σε αντιπροσωπευτικές θέσεις της Βόρειας Εύβοιας και για τα τρία είδη κωνοφόρων, δηλαδή της χαλεπίου πεύκης, της μαύρης πεύκης και της ελάτης. Οι παρακολουθήσεις αναμένεται να διενεργούνται κάθε εξάμηνο για 4 τουλάχιστον έτη και κατόπιν κάθε 5 έτη στις ίδιες μόνιμες επιφάνειες.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
ΑΠΘ
Φορέας Υλοποίησης:
ΑΠΘ
Προϋπολογισμός Έργου:
€85000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
1/1/2024 - 31/12/2027

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Η παρακολούθηση της πορείας της αναγέννησης και της αναδάσωσης αποτελεί σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης της επιτυχίας των δράσεων αναδάσωσης, αλλά και αυτών της φυσικής αναγέννησης, η οποία υπόκειται σε πολλές περιβαλλοντικές επιδράσεις. Κατά κανόνα η αναγέννηση της χαλεπίου πεύκης είναι καλή μετά από πυρκαγιά αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό μπορεί να μην είναι σίγουρο. Επιπλέον, η παρακολούθηση της έντασης αναγέννησης θα δώσει ένα καλό μέτρο για την ανάγκη επιπλέον ενεργειών τόσο για συμπλήρωση των διακένων όσο και για την αραίωση της στο στάδιο της πυκνοφυτείας. Το μέτρο αυτό θα προσδιορίσει και τον βαθμό έντασης αποσυσσώρευσης βιομάζας, η οποία θα είναι αναγκαία για την καλή ανάπτυξη των παραμένοντων ατόμων και τη μείωση του κινδύνου επανάληψης πυρκαγιάς.

Η συνέχεια της παρακολούθησης θα γίνει με μικρότερη συχνότητα κάθε 5 έτη για την άντληση στοιχείων που θα αφορούν την εξέλιξη της διαδικασίας, Αυτή μπορεί να είναι αντικείμενο μιας εσωτερικής διαδικασίας που θα αφορά νέους επιστήμονες που υλοποιούν μεταπτυχιακές εργασίες ή/και διδακτορικές διατριβές. Σε περίπτωση αδυναμίας, το σχέδιο θα προβλέπει ένα κόστος υλοποίησης για τη συντήρηση των θέσεων μετρήσεων και την άντληση δεδομένων ανά πενταετία και η δαπάνη μπορεί να καλύπτεται μέσω εθνικών πόρων.