“Αναδάσωση – Α.Π.Θ. – Αρθρωτή Κυλιόμενη Δράση με την παρακάτω εκδοχή : Σπόροι, Φυτώρια/Φυτάρια, Αναδάσωση, Φυσική Αναγέννηση / Συνεχής Παρακολούθηση, Νερό, Απορρόφηση CO2 Έργο ΣΤ. Υπολογισμός παρακολούθησης CO2 και αποθήκευσης άνθρακα”

Τελευταία Ενημέρωση: 07/02/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Σκοπός του έργου είναι η δυναμική παρακολούθηση της διακράτησης άνθρακα τόσο από τις περιοχές εφαρμογής αναδασώσεων όσο και από τις περιοχές με φυσική αναγέννηση.
Το Στίγμα
Έχει εγκριθεί και θεωρηθεί η “Οριστική Μελέτη Αναδάσωσης στην Πυρόπληκτη Περιοχή της Βόρειας Εύβοιας” από την Διεύθυνση Δασών Εύβοιας. Το έργο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης (Ταμείο Ανάκαμψης)
Το Επόμενο Βήμα
προκήρυξη του έργου.

Φυσικό Αντικείμενο

Σκοπός του έργου είναι η δυναμική παρακολούθηση της διακράτησης άνθρακα τόσο από τις περιοχές εφαρμογής αναδασώσεων όσο και από τις περιοχές με φυσική αναγέννηση. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, μια διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα πληροφόρησης θα λειτουργήσει ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των στοιχείων που αυτή θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο, τόσο από το κράτος και την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και από τους πολίτες. Το μοντέλο θα στηρίζεται συνδυαστικά στην παρακολούθηση και ανάλυση των στοιχείων αναγέννησης του Έργου Β΄, το οποίο αξιολογεί την αναγέννηση σε περιοχές με χαλέπιο πεύκη και αείφυλλα, και στις παραδοχές και τα συμπεράσματα της Μελέτης Αναδάσωσης και στον τρόπο που αυτά υλοποιούνται επί του πεδίου. Με τη συνδυαστική χρήση των ανωτέρω δεδομένων και την εφαρμογή εξισώσεων υπολογισμού δέσμευσης CO2, το δυναμικό αυτό παράθυρο θα αποδίδει κάθε στιγμή αποτελέσματα συνολικά για την καμένη περιοχή, αλλά και επιμέρους για κάθε ενότητα με ιδιαίτερη χρήση (ΟΤΑ, Τοπική Κοινότητα, Δάσος, Σύμπλεγμα κ.λπ.). Για την υλοποίηση του έργου θα δημιουργηθεί μέσω χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας και δεξιοτήτων μια διαδραστική γεωχωρική βάση δεδομένων, με παρουσίαση στατιστικών αποτελεσμάτων και σχετικών διαγραμμάτων της τρέχουσας κατάστασης αλλά και προβλέψεων για το μέλλον. Το Έργο ΣΤ΄ περιλαμβάνει δύο Δράσεις εκ των οποίων η Δράση ΣΤ1 αφορά την τεχνική υλοποίηση του έργου, ενώ η Δράση ΣΤ2 αφορά τις δαπάνες για τεχνική στήριξη και συμβουλευτική που θα ασκεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Δασών / ΑΠΘ
Φορέας Υλοποίησης:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Δασών / ΑΠΘ
Προϋπολογισμός Έργου:
€130000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
1/1/2024 - 31/12/2026

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Σκοπός του έργου είναι η δυναμική διαχρονική και μεθοδολογικά ορθή παρακολούθηση της διακράτησης άνθρακα τόσο από τις περιοχές εφαρμογής αναδασώσεων όσο και από τις περιοχές με φυσική αναγέννηση από τα αποκαθιστάμενα οικοσυστήματα της Βόρειας Εύβοιας. Το Έργο ΣΤ΄ θα λειτουργήσει ως εργαλείο ενημέρωσης και διάσωσης της πληροφορίας, ευνοώντας την εξωστρέφεια στον τομέα της δασικής πράξης που σήμερα παρότι παραγάγει έργο δεν μπορεί να το προβάλει και να το προωθήσει αποτελεσματικά. Το Έργο ΣΤ΄ αποτελεί ουσιαστικά το επιστέγασμα του συνόλου των ενεργειών για τη δημιουργία του Νέου Δάσους, οι οποίες και πρέπει να επικοινωνηθούν με πειστικό και ρεαλιστικό τρόπο.

Ωφελούμενοι από το Έργο ΣΤ΄ θα είναι κυρίως η δημόσια διοίκηση σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο διότι μέσω αυτού θα καταφέρει να αναδείξει το παραγωγικό έργο που επιτελεί και συνήθως μένει κρυπτόμενο. Παράλληλα, ωφελούμενη θα είναι η επιστημονική κοινότητα διότι θα της παρασχεθεί ένα εργαλείο ανάλυσης και αξιολόγησης της επίδρασης του δάσους στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής με ποσοτικοποιημένο και εμπεριστατωμένο τρόπο. Τέλος, ωφελούμενοι θα είναι τόσο η Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και εν γένει οι πολίτες καθώς με την πρόσβαση στην διαθέσιμη πληροφορία θα μπορούν να αποτιμήσουν τις ωφέλειες του δάσους και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που αυτό προσφέρει και κατ’ επέκταση να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την ανάγκη της προστασίας του διαχρονικά.