“Αναδάσωση – Α.Π.Θ. – Αρθρωτή Κυλιόμενη Δράση με την παρακάτω εκδοχή : Σπόροι, Φυτώρια/Φυτάρια, Αναδάσωση, Φυσική Αναγέννηση / Συνεχής Παρακολούθηση, Νερό, Απορρόφηση CO2 Έργο Β. Παραγωγή φυταρίων στο φυτώριο για την αναδάσωση”

Τελευταία Ενημέρωση: 07/02/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Σκοπός του έργου είναι η οργάνωση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της παραγωγής φυτευτικού υλικού για την αναδάσωση της Βόρειας Εύβοιας.
Το Στίγμα
Η πρώτη πιλοτική φάση της αναδάσωσης, με 186.000 φυτάρια, θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2024. Τα διαθέσιμα φυτάρια είναι: 180.000 μαύρης πεύκης στην Οργάνη Έβρου, 600.000 χαλεπίου πεύκης και πλατύφυλλων στην Αμυγδαλέζα, 450.000 χαλεπίου πεύκης και πλατύφυλλων στον Λαγκαδά και τη Θεσσαλονίκη.
Το Επόμενο Βήμα
Εκκίνηση της Α’ Φάσης της Αναδάσωσης

Φυσικό Αντικείμενο

Σκοπός του έργου είναι η οργάνωση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της παραγωγής φυτευτικού υλικού για την αναδάσωση της Βόρειας Εύβοιας. Το Έργο Β΄ εκκινεί από τη στιγμή που οι επιλεγμένοι, ταυτοποιημένοι και συσκευασμένοι σπόροι του Έργου Α΄ αποστέλλονται σε δημόσια φυτώρια για παραγωγή φυταρίων και εκτείνεται μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής του τοπικού Σταθμού Προσωρινής Μεταστάθμευσης και Προσαρμογής Φυτευτικού Υλικού σε περιοχή της Εύβοιας για τις ανάγκες αναδάσωσης.   

Για την υλοποίηση του Έργου Β΄ θα πρέπει να εφαρμοστούν μια σειρά από δράσεις, οι οποίες θα βοηθούν στην προσέγγιση του θέματος της παραγωγής φυτευτικού υλικού, αλλά και της μετέπειτα διαχείρισής του με επιστημονικό τρόπο και με κατεύθυνση στην επίτευξη του μέγιστου οικολογικού, αλλά και μελλοντικού οικονομικού οφέλους από το Νέο Δάσος. Για τον λόγο αυτό το Έργο χωρίζεται σε τρεις διακριτές Δράσεις Β1 έως Β3.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Δασών / ΑΠΘ
Φορέας Υλοποίησης:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Δασών / ΑΠΘ
Προϋπολογισμός Έργου:
€600000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
1/1/2024 - 31/12/2026

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Σκοπός του Έργου Β΄ είναι η οργάνωση των συνοδών εργασιών που απαιτούνται για την άριστη οργάνωση υλοποίησης της επέμβασης αναδάσωσης του Έργου Δ΄. Η αναδάσωση αναμένεται να είναι εκτενής, καταλαμβάνοντας εκτάσεις μεγαλύτερες των 15.000 στρεμμάτων, αλλά ταυτόχρονα θα εκτείνεται σε μεγάλο αριθμό θέσεων με διαφορετικό καθεστώς, εμπλέκοντας όχι μόνο δημόσιες δασικές εκτάσεις, αλλά και σημαντικές ιδιωτικές. Συνεπώς, η χωροχρονική αλληλουχία των εργασιών θα απαιτήσει ισχυρό συντονισμό από την πλευρά της Δασικής Υπηρεσίας για την παραγωγή, μεταφορά και μεταστάθμευση του φυτευτικού υλικού (Δράση Β3), αλλά και παράπλευρες ενισχυτικές δράσεις (Β1 & Β2), οι οποίες θα εξασφαλίσουν την επιτυχία του εγχειρήματος όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον, όταν οι αναδασώσεις θα πρέπει να καταστούν οικονομικά παραγωγικές. Ειδικότερα, η Δράση Β2 αναμένεται να προσδώσει μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση του φυτευτικού υλικού για το διάστημα από την ολοκλήρωση της παραγωγής του έως και τη φύτευσή του στο πεδίο, βελτιώνοντας τις συνθήκες μεταστάθμευσης, προσωρινής αποθήκευσης και χειρισμών εγκλιματισμού, εάν απαιτείται προ της φύτευσης. 

Οι δράσεις αυτές θα προσδώσουν την αξία στην αλυσίδα δημιουργίας του Νέου Δάσους «παντρεύοντας» τις παραδοσιακές μεθόδους με την επιστημονική γνώση, τόσο στην παραγωγή όσο και στον χειρισμό των φυταρίων προ της φύτευσης. Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση θα βοηθήσει αμφότερα τα εμπλεκόμενα μέρη (δασική πράξη και επιστήμη), γεφυρώνοντας τα πιθανά κενά που μπορεί να υπάρχουν σήμερα. Η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των μερών θα βελτιώσει επίσης τη μεθοδολογία προσέγγισης σε μεγάλο βαθμό, ώστε κατά το τέλος του Έργου Β΄ να υπάρξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ή/και πιστοποιημένη μεθοδολογία στη βέλτιστη περίπτωση, η οποία να μπορεί να αντιγραφεί και να επαναληφθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία σε κάθε νέα παρόμοια ενέργεια στο μέλλον. 

Το Έργο B΄, ως συνέχεια του Έργου Α΄, αναμένεται να καλύψει τις δράσεις παραγωγής του φυτευτικού υλικού που θα απαιτηθεί για την αναδάσωση εκτάσεων στη Βόρεια Εύβοια, την παραγωγή πιστοποιημένου και γενετικά ελεγμένου φυτευτικού υλικού με συγκεκριμένα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να φυτευτεί σε επιλεγμένες θέσεις εντός δημόσιων εκτάσεων στο πεδίο, ώστε να παρακολουθούνται στο μέλλον. Οι θέσεις αυτές θα λειτουργήσουν ως σποροπαραγωγές συστάδες τόσο για επιστημονικούς, όσο και για λειτουργικούς σποροπαραγωγής της Δασικής Υπηρεσίας. Επίσης, ο Σταθμός Μεταστάθμευσης και Προσαρμογής Φυτευτικού Υλικού αποτελεί ένα ακόμη καινοτόμο στοιχείο του Έργου του Νέου  Δάσους. Η δημιουργία του Σταθμού θα εξασφαλίσει με πιστοποιημένο τρόπο την ασφάλεια αποθήκευσης και προσαρμογής (conditioning) που πιθανότατα θα χρειαστεί το φυτευτικό υλικό λόγω της αλλαγής των κλιματικών συνθηκών, καθώς και εξαιτίας της ανάγκης «σκλήρυνσης» προ της φύτευσης στο πεδίο. Η δράση αυτή εξασφαλίζει ότι το υγιές φυτευτικό υλικό φτάνει από το φυτώριο στον χώρο φύτευσης χωρίς να υποστεί υπερβολικό στρες εξαιτίας ακατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης και χειρισμού έως την ημέρα της φύτευσης. Οι αναδασώσεις αποτελούν πλέον προτεραιότητα και έχουν υψηλό κόστος, το οποίο θα πρέπει να δαπανάται με εξασφάλιση της επίτευξης στόχων της κλιματικής αλλαγής ή και παραγωγικών προτεραιοτήτων.  

Με βάση την ανωτέρω περιγραφή, άμεσα ωφελούμενη πέραν της επιστημονικής κοινότητας θεωρείται και η  Δασική Υπηρεσία. Η ωφέλεια μπορεί να εκφραστεί σε πολλαπλά επίπεδα, καθώς πέραν της κατοχύρωσης μιας προσέγγισης (ή πιστοποιημένης μεθοδολογίας) αποκτά πρόσβαση σε σποροπαραγωγές συστάδες και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επανάληψη μιας πιστοποιημένης διεργασίας στο μέλλον.

Ένα άλλο στοιχείο ωφέλειας στο οποίο θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία είναι η ασφάλεια η οποία θα παράσχει η υλοποίηση του Έργου Β΄ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως φορέα υλοποίησης του Έργου Δ΄. Οι πιστοποιημένες ενέργειες παραγωγής, παρακολούθησης και μεταστάθμευσης άριστου φυτευτικού υλικού οχυρώνουν τον φορέα υλοποίησης έναντι κάθε αμφιβολίας, πιθανής διεκδίκησης αποζημιώσεων ή και κατάθεσης αιτήματος αύξησης του οικονομικού αντικειμένου των έργων αναδάσωσης από την πλευρά των Αναδόχων με ισχυρισμούς περί κακής ποιότητας του φυτευτικού υλικού.  

Τέλος, έμμεσα ωφελούμενοι είναι όλοι οι πολίτες της περιοχής και το φυσικό περιβάλλον, καθώς με τις δράσεις του Έργου Β΄ κατοχυρώνεται στον μέγιστο βαθμό η επιτυχία του έργου της αναδάσωσης που αποτελεί τον βασικό στόχο της αλυσίδας αξίας την οποία συγκροτούν τα Έργα Α΄ έως ΣΤ΄ και δημιουργεί τις βάσεις για την επανέναρξη της οικονομικής και παραγωγικής διαδικασίας στο μέλλον