ΕΡΓΟ: Επαναλειτουργία του Υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αιδηψού ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Διαχείριση και Διανομή Ιαματικού Πόρου του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού /Θερμαλισμού Αιδηψού

Τελευταία Ενημέρωση: 13/02/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Σημαντικός πυλώνας του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας είναι η επαναλειτουργία με όρους βιωσιμότητας του Υδροθεραπευτηρίου των Λουτρών Αιδηψού. Το έργο αυτό αποτελείται από τέσσερα (4) υποέργα: Εκχώρηση του Υδροθεραπευτηρίου σε ιδιώτη. Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου. Διαχείριση του Ιαματικού Πόρου. Ανακαίνιση κτηριακού αποθέματος (καταλύματα και παροχή υπηρεσιών).
Το έργο περιλαμβάνεται στον πυρήνα των έργων της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας)
Το Στίγμα
Έχει ολοκληρωθεί η Μελέτη απο την ΕΤΑΔ Α.Ε και αναμένεται η σχετική πρόσκληση για την ένταξη της χρηματοδότησης του έργου στην Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (ΕΣΠΑ 21-27 | ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας)
Το Επόμενο Βήμα
Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς τον Χωρικό Φορέα (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), η οποία θα εδράζεται στο masterplan που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Φυσικό Αντικείμενο

Σημαντικός πυλώνας του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας είναι η επαναλειτουργία του Υδροθεραπευτηρίου των Λουτρών Αιδηψού, έργο το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) υποέργα:

 • Εκχώρηση του Υδροθεραπευτηρίου σε ιδιώτη: Έχει ολοκληρωθεί η Μελέτη Σκοπιμότητας για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ από την εταιρεία ATRIA Property Services / CBRE.
 • Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου: Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης.
 • Διαχείριση του Ιαματικού Πόρου: Υπάρχει σχετική μελέτη της ΕΤΑΔ με τίτλο «Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού Αιδηψού – Διαχείριση και Διανομή Ιαματικού Πόρου».
 • Ανακαίνιση κτηριακού αποθέματος (καταλύματα και παροχή υπηρεσιών).

Φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελεί το Υποέργο 3 Διαχείριση και Διανομή του Ιαματικού Πόρου του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού / Θερμαλισμού Αιδηψού.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στη θέση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού (ΚΙΤ-Θ) Αιδηψού.

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις εντός του ΚΙΤ-Θ περιλαμβάνουν:

 • Ιαματικές πηγές «Νταμάρια», «Σιδηρούχα» και «Άρτεμις». 
 • Μία (1) υπέργεια ανοιχτή δεξαμενή (Τ-01) χωρητικότητας ~475m3 που τροφοδοτείται με νερό από την πηγή «Νταμάρια». 
 • Μία (1) μικρότερη ανοιχτή δεξαμενή (T-02) χωρητικότητας ~7.5m3 που τροφοδοτείται με ιαματικό νερό από την πηγή «Σιδηρούχα». 
 • Τρεις (3) ανοιχτές δεξαμενές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το ΚΙΤ-Θ. 
 • Φυγοκεντρικές αντλίες μεταφοράς νερού στα υδροθεραπευτήρια της περιοχής, οι οποίες αναρροφούν από τις δεξαμενές Τ-01 & Τ-02. 
 • Επτά (7) οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού (από την πηγή «Κομπόγιαννη») που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες του ΚΙΤ-Θ. 
 • Δίκτυα σωληνώσεων, διαφόρων διαμέτρων, διανομής ιαματικού νερού στα υδροθεραπευτήρια. 

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει:

 • Εγκατάσταση νέων αντλιών.
 • Κατασκευή καναλιού από Ο.Σ.
 • Εγκατάσταση μετρητών.
 • Δίκτυα σωληνώσεων.
 • Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα και πίνακα αυτοματισμού (PLC) όπου οι μετρήσεις των μετρητών ροής θα καταγράφονται στο PLC και θα ενημερώνουν το σύστημα SCADA, από όπου θα υπάρχει συνολική εποπτεία της εγκατάστασης.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
ΕΤΑΔ ΑΕ
Φορέας Υλοποίησης:
ΕΟΤ
Προϋπολογισμός Έργου:
€500000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Μέσω της προτεινόμενης παρέμβασης επιδιώκεται η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του ακινήτου και η ασφαλής διαχείριση του ιαματικού πόρου με την κατασκευή κατάλληλων δικτύων διανομής / αποθήκευσης / μέτρησης και αυτοματισμών. Παράλληλα, μέσω της ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας των εγκαταστάσεων του ακινήτου επιδιώκεται η οικονομική βιωσιμότητα του έργου,  η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόσο κατά τη φάση της μελέτης, όσο και κατά την υλοποίηση και λειτουργία του έργου.