Πρόγραμμα προεργασίας για 300 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Τελευταία Ενημέρωση: 13/02/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Η δράση παρέχει σε συνολικά 300 άνεργους νέους, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως τριάντα (30) ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
Το Στίγμα
Η δράση υλοποιείται από την ΔΥΠΑ
Το Επόμενο Βήμα
Ολοκλήρωση Δράσης

Φυσικό Αντικείμενο

Η δράση παρέχει σε συνολικά 300 άνεργους νέους, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως τριάντα (30) ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα δύνανται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση κενής θέσης. Εν συνεχεία, οι εργασιακοί σύμβουλοι της Δ.ΥΠ.Α θα τους υποδείξουν τους υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Εργατικό Δυναμικό & Αυτοαπασχολουμενοι
Φορέας Υλοποίησης:
ΔΥΠΑ
Προϋπολογισμός Έργου:
€20000000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
Το πρόγραμμα παραμένει ανοικτό έως την συμπλήρωση των ως άνω θέσεων

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία τριακοσίων (300) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-30 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, για χρονικό διάστημα 7 μηνών, ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Ως επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή για την υλοποίηση του προγράμματος προεργασίας ορίζονται οι Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.