Προμήθεια 1 Κινητής Γυναικολογικής Μονάδας για τις Ανάγκες του Πληθυσμού της Βόρειας Εύβοιας

Τελευταία Ενημέρωση: 16/02/2024

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το έργο αφορά στην προμήθεια μίας Κινητής Γυναικολογικής Μονάδας για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων στον γυναικείο πληθυσμό της Βόρειας Εύβοιας, όπου παρατηρείται σημαντική δυσχέρεια στην προσέγγιση και στην πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η κινητή μονάδα θα περιλαμβάνει Γυναικολογικό Υπέρηχο και Ψηφιακό Μαστογράφο.
Το Στίγμα
Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του Αναδόχου.
Το Επόμενο Βήμα
Επιλογή Αναδόχου

Φυσικό Αντικείμενο

Το έργο αφορά στην προμήθεια μίας Κινητής Γυναικολογικής Μονάδας για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων στον γυναικείο πληθυσμό της Βόρειας Εύβοιας, όπου παρατηρείται σημαντική δυσχέρεια στην προσέγγιση και στην πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η κινητή μονάδα θα περιλαμβάνει Γυναικολογικό Υπέρηχο και Ψηφιακό Μαστογράφο.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
5η Υ.Πε.
Φορέας Υλοποίησης:
5η Υ.Πε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€290000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
8 Μήνες

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Η προμήθεια της Κινητής Γυναικολογικής Μονάδας αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ιδίως στον τομέα της πρόληψης του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας. Επιπροσθέτως, ενισχύεται η κοινωνική πολιτική και η πρόσβαση του πολίτη σε ποιοτικές και εξειδικευμένες Υπηρεσίες Υγείας, προσδίδοντας παράλληλα σημαντικά κίνητρα εγκατάστασης και παραμονής στη συγκεκριμένη περιοχή.