Προμήθεια 1 Κινητής Μονάδας Αιμοληψίας

Τελευταία Ενημέρωση: 16/02/2024

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το έργο αφορά στην προμήθεια μίας Κινητής Μονάδας Αιμοληψίας για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων στον πληθυσμό της Βόρειας Εύβοιας, όπου παρατηρείται σημαντική δυσχέρεια στην προσέγγιση και στην πρόσβαση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Το Στίγμα
Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του Αναδόχου.
Το Επόμενο Βήμα
Επιλογή Αναδόχου

Φυσικό Αντικείμενο

Το έργο αφορά στην προμήθεια μίας Κινητής Μονάδας Αιμοληψίας για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων στον πληθυσμό της Βόρειας Εύβοιας, όπου παρατηρείται σημαντική δυσχέρεια στην προσέγγιση και στην πρόσβαση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η κινητή μονάδα θα διαθέτει αιματολογικό και βιοχημικό αναλυτή, καθώς και όλο τον απαιτούμενο συνοδό εξοπλισμό για τη διενέργεια αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
5η Υ.Πε.
Φορέας Υλοποίησης:
5η Υ.Πε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€290000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
8 Μήνες

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Η προμήθεια της Κινητής Μονάδας Αιμοληψίας αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), ιδίως στον τομέα της πρόληψης, συμβάλλοντας σημαντικά στην πρόσβαση του πολίτη στο σύστημα υγείας, ενισχύοντας συγχρόνως την κοινωνική πολιτική.