Σχεδίαση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Ψηφιακών Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας

Τελευταία Ενημέρωση: 09/02/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το έργο περιλαμβάνεται στον πυρήνα των έργων της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας)
Το Στίγμα
Αναμονή της σχετικής πρόσκλησης για την ένταξη της χρηματοδότησης του έργου στην Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (ΕΣΠΑ 21-27 | ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας)
Το Επόμενο Βήμα
Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα εδράζεται στο masterplan που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Φυσικό Αντικείμενο

Το αξιακό περιβάλλον της εποχής μας επιτάσσει διεθνώς μια συνειδητή αλλαγή τροχιάς, προς μια βιώσιμη ανάπτυξη, με έξυπνες ψηφιακές δράσεις και με λύσεις καινοτομίας. 

Οι ψηφιακές λύσεις θα δώσουν προτεραιότητα στους πολίτες, θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνολογίας, θα προωθήσουν μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, θα ευνοήσουν μια δυναμική και βιώσιμη οικονομία, θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη της πράσινης μετάβασης.

Το έργο αφορά σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη και την ενίσχυση του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Οι δράσεις αυτές πρέπει: 

 • Να κατανοούν και να επιλύουν τα προβλήματα των πολιτών.
 • Να χρησιμοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους.
 • Nα συνδυάζονται και να αλληλεπιδρούν (διαλειτουργικότητα) μεταξύ τους στο τεχνικό, στο σημασιολογικό και στο οργανωσιακό επίπεδο.
 • Nα λειτουργούν συμπεριληπτικά για το σύνολο του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με οποιασδήποτε μορφής αναπηρία και των ηλικιωμένων.
 • Nα είναι ολιστικές, δηλαδή να λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη βιωσιμότητά τους και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Αναλυτικότερα οι δράσεις χωρίζονται και περιγράφονται στα παρακάτω θεματικά πεδία:

 1. Υποδομές.
  1. Ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής των Δήμων στα θέματα δικτύου (σταθερή ευρυζωνικότητα).
 2. Δάσος – Σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη και την ενίσχυση της Προστασίας και της Αναγέννησης του Δάσους.
  1. Βιβλιοθήκη του Δάσους – Ψηφιακή εφαρμογή στην οποία καταγράφονται-αποθηκεύονται, με συγκροτημένο τρόπο, όλες οι πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο δάσος.
 3. Αγροδιατροφή – Σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη και οριζόντια παρακολούθηση αγροδιατροφικών πρακτικών.
 4. Ανθρώπινο Δυναμικό.
  1. Πιλοτική εφαρμογή πρότυπων θεσμών πρόσβασης του πολίτη στις λειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης, μεταξύ άλλων με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 
  2. Ενίσχυση των ψηφιακών και υλικοτεχνικών υποδομών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και άλλων υπηρεσιακών μονάδων.
  3. Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων των Δημοσίων Αρχών και βελτιστοποίηση της ροής της πληροφορίας υπέρ του πολίτη, με καθιέρωση «τεκμηρίου αναζήτησης» από τη Διοίκηση.
 5. Υγεία – Σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών για τον εμπλουτισμό των δικτύων υγείας και πρόνοιας, με επιπρόσθετους καινοτόμους στόχους και δράσεις.
 6. Μάρκετινγκ – Σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη της προβολής της Βόρειας Εύβοιας, ως προορισμού παγκόσμιας εμβέλειας.
 7. Πολιτισμός.
  1. Ψηφιακό Αποθετήριο Υλικού και Άυλου Πολιτιστικού Αποθέματος, για την απόθεση όλων των ψηφιοποιήσεων που θα γίνουν στο πλαίσιο της Μελέτης του Πολιτισμού.
  2. Ψηφιοποίηση των τεκμηρίων της Μουσειακής Έκθεσης των Ωρεών.
  3. Ιστοσελίδα για την Ψηφιακή Ξενάγηση στη Μουσειακή Έκθεση των Ωρεών.
  4. Ψηφιακό Διαδικτυακό Παιχνίδι Γρίφων για το Απολιθωμένο Δάσος της Κερασιάς.
  5. Ψηφιοποίηση των τεκμηρίων της Συλλογής Ανδρέα Πέρη Παπαγεωργίου.
  6. Ιστοσελίδα για την Ψηφιακή Ξενάγηση στην «Ελληνική Παραδοσιακή Ενδυμασία – Συλλογή Ανδρέα Πέρη Παπαγεωργίου».
  7. Ψηφιοποίηση των τεκμηρίων του Μουσείου Αιδηψού.
  8. Ιστοσελίδα για την Ψηφιακή Ξενάγηση στο Μουσείο Αιδηψού.
  9. Ψηφιοποίηση των τεκμηρίων της Λαογραφικής Συλλογής Λίμνης.
  10. Ιστοσελίδα για την Ψηφιακή Ξενάγηση στη Λαογραφική Συλλογή Λίμνη.
  11. Virtual Tours με χρήση φωτογραφικών πανοραμάτων 360 μοιρών, για το πρόγραμμα Ενετική – Βιομηχανική – Νεοκλασική Βόρεια Εύβοια.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.
Φορέας Υλοποίησης:
ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€500000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
2023-2026

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Στόχος των Καινοτόμων Ψηφιακών Τεχνολογικών Υποδομών και Υπηρεσιών είναι να προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους της, ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις και έναν ελκυστικό προορισμό για τουρίστες και ψηφιακούς νομάδες, μέσα από την Προστασία και την Αναγέννηση του Δάσους και την ενίσχυση της Προσβασιμότητας και της Συνδεσιμότητας.

Οι έξυπνες λύσεις προσφέρουν βιώσιμη τοπική οικονομική ανάπτυξη μέσω της βέλτιστης χρήσης των τοπικών πόρων και θα βοηθήσει τους κατοίκους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στην τοπική κοινότητα και να βελτιώσουν τις αλληλεπιδράσεις τους με τις δημόσιες αρχές.