Προδιαγραφές για κείμενα μελετών

 1. Το κείμενο για κάθε θεατρικό χώρο θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 15 σελίδες, γραμμένες
  σε Arial των 11 στιγμών, με διάστιχο 1.5.
 2. Το κείμενο μπορεί να συνοδεύεται μέχρι 5 σελίδες φωτογραφιών και σχεδίων. Η επιλογή
  του αριθμού των φωτογραφιών ή σχεδίων που θα φιλοξενεί κάθε σελίδα είναι του
  συγγραφέα.
 3. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να παραδοθούν σε CD, ως αρχεία TIF των 600 dpi.
 4. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υποσελίδιες σημειώσεις με φειδώ.
 5. Ο τρόπος παραπομπών στη βιβλιογραφία συμφωνήθηκε να είναι αυτός του Γερμανικού
  Αρχαιολογικού Ινστιτούτου.