Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας: Υπογραφή της σύμβασης για την οριζόντια μελέτη για το χώρο καινοτομίας, το ψηφιακό κύμα και την πράσινη ζώνη

Υπεγράφησαν στις 22 Νοεμβρίου και 01 Δεκεμβρίου 2021 αντίστοιχα δυο νέες συμβάσεις οριζόντιου χαρακτήρα για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Πρόκειται για: α) την «Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία χώρου καινοτομίας  στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας» και β) την «Εκπόνηση μελετών για το Ψηφιακό Κύμα και την Πράσινη Ζώνη  στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας».

Το αντικείμενο της πρώτης μελέτης με τον τίτλο «Δημιουργία χώρου καινοτομίας  στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας» αφορά στη δημιουργία ενός χώρου καινοτομίας από την καθημερινότητα του πολίτη έως το επιχειρείν και έχει επικεφαλής τον κ. Άγγελο Τσακανίκα, Αν. Καθηγητή Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων Τεχνολογίας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η μελέτη πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που θα έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τους μελετητές των θεματικών μελετών του Προγράμματος και θα αντλήσει νέα δεδομένα από το πεδίο, ώστε σε συνεργασία τόσο με τις κάθετες όσο και με τις οριζόντιες μελετητικές προτάσεις να προτείνει ένα συγκροτημένο σχέδιο για την καινοτομία και την ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικότερα, η μελέτη θα επικεντρωθεί στην αποτύπωση του επιπέδου και του είδους καινοτομίας της περιοχής δράσης, σε προτάσεις για την ανάπτυξη νέων δομών συγκέντρωσης και υποστήριξης καινοτομίας, και σε προτάσεις συγκεκριμένων δράσεων καινοτομίας σε τομείς ενδιαφέροντος της Βορείου Εύβοιας με έμφαση στην καθιέρωση των φυσικών μνημείων ως κέντρων βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας (π.χ. προτάσεις για δασο-κεντρικές υπηρεσίες για πολίτες, επιχειρήσεις και επισκέπτες).

Η ανάθεση της παραπάνω μελέτης έγινε από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), υπό την ειδικότερη μορφή υπηρεσίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), και έχει τρίτο συμβαλλόμενο το Κοινωφελές Ίδρυμα John S. Latsis Public Benefit Foundation, που αποτελεί και το δωρητή της μελέτης.

Το κόστος εκπόνησης που καλύπτει αποκλειστικά το ίδρυμα ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και η μελέτη θα ολοκληρωθεί σε διάστημα δέκα μηνών. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους ΕΔΩ.

Η δεύτερη μελέτη έχει τίτλο «Εκπόνηση μελετών για το Ψηφιακό Κύμα και την Πράσινη Ζώνη στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας» και περιλαμβάνει δύο επιμέρους μελέτες:

(α) τη Μελέτη Ψηφιακού Κύματος σε όλο το εύρος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, με επικεφαλής τον κ. Νεκτάριο Κοζύρη, Καθηγητή – Κοσμήτορα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.

Η παραπάνω μελέτη περιλαμβάνει τρία στάδια:

– πρώτον: τον εντοπισμό, τη συγκέντρωση και τη χρήση των ψηφιακών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την καθεμία από τις κάθετες μελέτες του Σχεδίου Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Για το σκοπό αυτό θα υπάρξει συντονισμός και συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, αλλά και με φορείς (όπως επιμελητήρια και οργανισμοί) που έχουν την πληροφορία που είναι απαραίτητη για τη διενέργεια των μελετών. Η ομάδα Ψηφιακού Κύματος θα φροντίσει ώστε το σύνολο των μελετών να βασίζονται σε αυτά, να υπάρχει διαρκής επικαιροποίηση και να αποτελέσουν τη βάση τόσο για τις δράσεις καινοτομίας όσο και τις δράσεις του πράσινου κύματος.

– δεύτερον: την πρόταση ψηφιακών δράσεων υποστηρικτικών των κάθετων τομέων, π.χ. μέσα από έξυπνες εφαρμογές, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ψηφιακές διαδρομές, μοντέλα ψηφιακής οργάνωσης επιχειρήσεων, παρακολούθησης δράσεων πράσινης ανάπτυξης κ.ά.

– τρίτον: την πρόταση νέων οριζόντιων ψηφιακών υπηρεσιών σε τοπικό ή κεντρικό επίπεδο, από το Δημόσιο ή από ιδιώτες προκειμένου να ενισχυθεί η αναπτυξιακή δυναμική και να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του προγράμματος για την ανασυγκρότηση της Βορείου Εύβοιας.

Και (β),  τη Μελέτη για την καθιέρωση της Πράσινης Ζώνης με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων πράσινων πολιτικών με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια, την επιστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στο κέντρο της ζωής και της οικονομίας και την κοινωνική ευημερία, με επικεφαλής τον κ. Χάρη Δούκα, Αν. Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στον Τομέα των Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων του Ε.Μ.Π.

Η μελέτη αυτή θα πραγματοποιήσει ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με το πράσινο κεφάλαιο της περιοχής και θα αναζητήσει συγκεκριμένους δείκτες που θα ενισχύουν την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να ενσωματωθούν στο σύνολο των κάθετων και οριζόντιων μελετών του προγράμματος. Θα απαρτίζεται από τρεις μεγάλες άμεσα συνδεδεμένες ενότητες:

–           Την κατάρτιση βιώσιμων πολιτικών ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής κρίσης (climate crisis) και την απόδοση κλιματικής δικαιοσύνης (climate justice) στις πληγείσες περιοχές.

–           Την αναζήτηση συμπεριληπτικών πολιτικών ενεργειακής μετάβασης που μπορούν να υποστηρίξουν τις τοπικές κοινότητες μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτικών υπό το τρίπτυχο «ενεργειακή δικαιοσύνη – αλληλεγγύη- δημοκρατία», από κοινού με την αποτύπωση συγκεκριμένων δεικτών πράσινης και ενεργειακής πολιτικής σε κάθε μελέτη του προγράμματος.

–           Την κατάρτιση ενός πλαισίου αξιολόγησης των δράσεων ανασυγκρότησης υπό το πρίσμα της κλιματικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευημερίας, για την αποτροπή του πρώτου εσωτερικού κύματος κλιματικών προσφύγων στην Ελλάδα. Θα επιλεγούν δείκτες για την ολιστική αξιολόγηση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Για την εκπόνηση της μελέτης θα αξιοποιηθούν οι σύγχρονες τεχνολογίες για α) τη συλλογή στοιχείων, β) τη συμμετοχή των κατοίκων στο σχεδιασμό, γ) την ιεράρχηση των δράσεων και δ) το σχέδιο υλοποίησης και παρακολούθησης. Σκοπός θα είναι ο σχεδιασμός να είναι ανθρωποκεντρικός, να ενισχύει την κοινωνική συνοχή και να βασίζεται στα τοπικά χαρακτηριστικά.

Η παραπάνω Μελέτη θα εκπονηθεί από το μη κερδοσκοπικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Έρευνας, Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), μετά από ανάθεση του Διαζώματος και το κόστος εκπόνησής της ύψους 150.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα προσφέρει ως Χορηγία το Κοινωφελές Ίδρυμα John S. Latsis Public Benefit Foundation. Η μελέτη θα ολοκληρωθεί σε διάστημα δέκα μηνών. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τους όρους της μελέτης, ΕΔΩ.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, πολύτιμο συνοδοιπόρο του Σωματείου όλα αυτά τα χρόνια, καθώς με τη γενναιόδωρη προσφορά του συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση μιας από τις βασικότερες μελέτες του Προγράμματος Αναγέννησης της Βόρειας Εύβοιας.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
WhatsApp
Skype